Integracja

Grupa integracyjna w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie – to miejsce z rozwagą przygotowane dla małego człowieka.
Takie, w którym czuje się bezpiecznie, z radością i zaciekawieniem odkrywa otaczający je świat, wchodzi w pierwsze relacje rówieśnicze.
Wiek przedszkolny, lata między 3 a 6 rokiem życia to czas wszechstronnego, spontanicznego rozwoju i nieograniczonych możliwości, który przygotowuje małego człowieka do odpowiedzialności, do prawidłowych relacji międzyludzkich, jednym słowem do samodzielności.
Podstawowym celem pracy w grupie jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci i ich integracja społeczna.
Inspiracją do powstania oddziału integracyjnego była chęć sprostania oczekiwań środowiska lokalnego. Po skończonej edukacji
przedszkolnej nasi wychowankowie z powodzeniem kontynuują naukę w szkole podstawowej.

Nasze atuty:

–  Staramy się być refleksyjni i wyczuleni na zmienność sytuacji, stylu pracy;
–  Przyjmujemy za punkt wyjścia do pracy z dzieckiem diagnozę, jego możliwości, czyli to, co potrafi, wie lub chce wiedzieć niezależnie od wieku;
–  Mamy świadomość, że oferta edukacyjna dla całej grupy nie zawsze jest atrakcyjna dla dziecka w momencie, gdy wybiera ono aktywność i ndywidualną lub w interakcji dziecko – dziecko;
–  Dostosowujemy metody i środki pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci;
–  Zachęcamy dziecko do podejmowania nowych działań na rzecz innych i całej grupy;
–  Rozwijamy takie działania prointegracyjne jak empatia, tolerancja, współpraca, wzajemna pomoc, życzliwość, wyrozumiałość czy praca na rzecz innych.