Warunkowy powrót do przedszkola

Kochani Rodzice, Szanowni Państwo!

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37 W CZĘSTOCHOWIE

Z DNIA 05. 05. 2020 r.

 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 37 w Częstochowie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 • Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Miejskiego Przedszkola Nr 37 w Częstochowie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Miejskiego Przedszkola Nr 37 w Częstochowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

 • 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej placówki.

§ 3.

 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                Dyrektor

                 Miejskiego Przedszkola Nr 37 w Częstochowie

                                                                                                                   Anna Lis

 

 

W związku z dzisiejszym wystąpieniem Premiera RP dot. warunkowego otwarcia przedszkoli i żłobków od dn. 6 maja br. oraz licznymi zapytaniami informujemy, iż nie mamy jeszcze decyzji od władz samorządowych czy przedszkola i żłobki w naszym mieście zostaną otwarte.

Jeżeli wrócimy do przedszkola to kluczową dla nas kwestią będzie zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków.

 

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego wg MEN,

 

 • Od 6 maja br. mogą zostać otwarte przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
 • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • PIERWSZEŃSTWO MAJĄ DZIECI PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA, SŁUŻB MUNDUROWYCH, PRACOWNIKÓW HANDLU I PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, REALIZUJĄCY ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 Rodzicu,

 

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.