Projekt ” Wesołe przedszkole”

                                                                                                                                                          Częstochowa, 08.10.2019

 

Dyrektor Przedszkola

ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych

w ramach projektu „Wesołe przedszkole”

zgodnie z wykazem zajęć znajdującym się w załączniku nr 1

do niniejszego ogłoszenia

 

 1. Informacje ogólne:

1.1.Nabór prowadzony jest przez Dyrektora Przedszkola w oparciu o art. 16  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

1.2.Nauczyciele/ki wyłonieni/one w drodze naboru zostaną zatrudnieni na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć nauczycielowi/ce będzie  przysługiwać wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.

1.3.Nabór prowadzony jest na zajęcia, których szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W wykazie przy każdym z rodzajów zajęć została wskazana planowana liczba grup oraz łączna liczba godzin (łączna dla wszystkich grup). Nauczyciele/nauczycielki wskazują zajęcia, którymi są zainteresowani oraz liczbę grup i godzin, jaką są w stanie poprowadzić. Dodatkowe zajęcia przewidziane są dla dzieci Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie.

1.4.Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Wesołe przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

 

 1. Zakres obowiązków:

2.1. Nauczyciele/ki zobowiązani/e są do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu „Wesołe przedszkole” w wymiarze godzin określonym dla poszczególnych zajęć
w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.2. Zajęcia mogą być prowadzone maksymalnie do 30.06.2020 r. w sali przedszkolnej wskazanej przez Dyrektora Przedszkola.

2.3. Nauczyciele/ki zobowiązani/e są prowadzić miesięczny harmonogram form wsparcia (zgodnie z przekazanym wzorem) i przekazywać go do zatwierdzenia Koordynatorce projektu do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego nowy miesiąc. Zajęcia odbywać będą się zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem. Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają akceptacji Koordynatorki Projektu. Zmiana terminu zajęć musi zostać przekazana do Koordynatorki Projektu najpóźniej na dzień przed pierwotnie planowanym terminem.

2.4. Nauczyciele/ki zobowiązani/e są dokumentować obecność uczestników/czek na zajęciach, tj. prowadzić dziennik zajęć w przypadku zajęć grupowych oraz listy obecności
w przypadku zajęć indywidualnych (zgodnie z przekazanym wzorem).

2.5. Nauczyciele/ki zobowiązani/e są na bieżąco informować o niezgłoszeniu się któregokolwiek/którejkolwiek uczestnika/czki na zajęciach, przerwaniu zajęć lub rezygnacji
z uczestnictwa oraz innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu wsparcia, najpóźniej w dniu po zajęciach.

2.6. Nauczyciele/ki zobowiązani/e są do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji zajęć,
w szczególności dokumentacji zdjęciowej, prowadzenia dzienników zajęć grupowych oraz list obecności na zajęciach indywidualnych, scenariuszy zajęć oraz przygotowania zaświadczeń potwierdzających ukończenie zajęć (zgodnie z przekazanymi wzorami dokumentów).

2.7. Dla każdego uczestnika/czki poszczególnych zajęć nauczyciele/nauczycielki muszą sporządzić i przekazać uczstnikowi/uczestniczce zaświadczenie o ukończeniu zajęć (zgodnie
z przekazanym wzorem), którego kopię wraz z wykazem uczestników/uczestników, należy przekazać Koordynatorce projektu wraz z zakończeniem danej formy wsparcia.

2.8. Nauczyciele/nauczycielki zobowiązani/e są do prowadzenia ewidencji czasu pracy (zgodnie z przekazanym wzorem) i przedkładania do Koordynatorki projektu do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ewidencja. Zaangażowanie personelu merytorycznego łącznie (w przedmiotowym projekcie, innych projektach oraz w działalności pozaprojektowej) nie może przekroczyć 276h/miesiąc. Wynagrodzenie za godziny przekraczające łączne zaangażowanie personelu merytorycznego w wymiarze 276h/miesiąc (w przedmiotowym projekcie, innych projektach oraz w działalności pozaprojektowej) nie będzie wypłacane.

2.9. Do rozliczenia miesięcznego nauczyciele/nauczycielki muszą przedstawić wraz z ewidencją czasu pracy kserokopię dziennika zajęć/kserokopię listy obecności oraz scenariusze zajęć (zgodnie z przekazanym wzorem). Do rozliczenia końcowego należy przedstawić także dokumentację zdjęciową.

2.10. Nauczyciele/ki zobowiązani/e są do zapewnienia należytej ochrony danych osobowych uczestników/czek zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.11. Nauczyciele/ki zobowiązani/e są do oznakowania pomieszczeń, w których będą odbywać się zajęcia (zgodnie z przekazanym wzorem).

2.12. Nauczyciele/ki zobowiązani/e są do przestrzegania na zajęciach zasady równości szans kobiet i mężczyzn (zgodnie z przekazaną ulotką instruktażową nt. zasady gender).

 

 1. Wymagania niezbędne:

3.1. Nauczyciele/ki ubiegający się o prowadzenie zajęć muszą  posiadać kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

3.2. Nauczyciele/ki ubiegający/a się o prowadzenie zajęć muszą  spełniać warunki określone
w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a tej ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tj.:

– mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych;

– nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– nie byli prawomocnie ukarani karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

 

Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 i 4a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, następuje odpowiednio w trybie art. 10 ust. 8a
i 8b tej ustawy, tj.:

– w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel/ka, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić Dyrektorowi Przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego,
z wyjątkiem przypadku gdy z nauczycielem/ką jest nawiązywany kolejny stosunek pracy
w tej samej placówce w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c tej ustawy poprzedniego stosunku pracy;

– w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Dyrektor Przedszkola, przed nawiązaniem stosunku pracy
z nauczycielem/ką, jest obowiązany zasięgnąć informacji z rejestru, o którym mowa w art. 85
w
ust. 1 tej ustawy, w trybie określonym w art. 85y ust. 1a tej ustawy.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć, o które ubiegają się nauczyciele/ki.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

5.1. Formularz zgłoszeniowy – kompletnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5.2.Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz stopień awansu zawodowego.

5.3.Oświadczenia:

– oświadczenie kandydata/ki o korzystaniu  z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

– oświadczenie kandydata/ki o tym, iż nie toczy się przeciwko niemu/niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

Wszystkie oświadczenia ujęte w punkcie 4.3. należy złożyć opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

5.4.Dodatkowo: dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć,
o które ubiegając się nauczyciele/ki.

Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Sekretariacie Przedszkola:
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko nauczyciela/ki do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Wesołe przedszkole” do 15 października do godz. 11:00.

Dokumenty, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Przedszkola).

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem Przedszkola odbędzie się w dniu 17 października 2019 r. o godz. 9:00 w gabinecie Dyrektora Przedszkola. Kandydaci/ki zakwalifikowani/e do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani/e telefonicznie przez Dyrektora Przedszkola. Dodatkowe informacje można uzyskać: ul. Sportowa 85, 42-229 Częstochowa,
  tel. 34 363 71 15

 

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana kandydatom/kom przez Dyrektora Przedszkola bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 

Klauzula informacyjna dla projektu „Wesołe przedszkole”

realizowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego,
  z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 • Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności:
 • udzielenia wsparcia,
 • potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
 • monitoringu,
 • ewaluacji,
 • kontroli,
 • audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje,
 • sprawozdawczości,
 • rozliczenia projektu,
 • odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania,
 • zachowania trwałości projektu,
 • archiwizacji,
 • badań i analiz.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z:
 1. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
  i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;
 2. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów
  o których mowa w pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
  a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa
  w projekcie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

Załączniki