Raport Z Ewaluacji Zewnętrznej 2014

W początkowych dniach kwietnia bieżącego roku w Naszym Przedszkolu odbyło się badanie jego pracy, czyli ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez dwoje ewaluatorów z delegatury Częstochowskiej z Kuratorium Oświaty w Katowicach. Przedszkole było badane w trzech z dwunastu obszarów :

– procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

– dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

– respektowane są normy społeczne,

Ewaluacja zewnętrzna – określa, czy przedszkole spełnia wymagania stawiane przez państwo. Ewaluacja jest rozumiana jako badanie praktyczne i zarazem oceniające. Ma określać stopień spełniania przez placówkę wymagań stawianych przez państwo, na podstawie: oceny przebiegu (procesów), a także efektów działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania placówki, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku lokalnym. Ewaluacja zewnętrzna ma pięć poziomów oceniania. Przeprowadzona w placówce ewaluacja zewnętrzna ma na celu ustalenie oceny spełnienia wymagań przez placówkę na jednym z pięciu poziomów:

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole

Wymagania na poziomy D i B (z uwzględnieniem podziału na poszczególne typy szkół i rodzaje placówek) zostały zawarte w załączniku do rozporządzenia z 7 października 2009 r. Niespełnienie przez szkołę (placówkę) wymagań na poziomie D oznacza ustalenie poziomu E, natomiast spełnianie wymagań na poziomie wyższym niż D, a niższym niż B oznacza ustalenie poziomu C. Spełnianie przez szkołę (placówkę) wymagań na wyższym poziomie niż opisany na poziomie B oznacza ustalenie dla niej poziomu A. Ewaluacja będzie dokonywana we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły (placówki). W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w publicznej szkole lub placówce poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań stosuje się przepisy art. 34 ust. 2 i 3 ustawy. Procedurę przeprowadzania ewaluacji ustala rozporządzenie. W wyniku ewaluacji zewnętrznej powstanie raport z określeniem poziomu spełniania przez szkołę/placówkę wymagań.

Każdy poziom spełnienia tych wymagań przez Przedszkole został oceniony na poziomie „A” – oznaczającym bardzo wysoki stopień spełniania wymagania przez przedszkole.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem