SZANOWNI RODZICE!! 

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym znajdują się w holu naszej placówki przy ul. Sportowej 85.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych z potwierdzoną wolą uczęszczania do naszego przedszkola, zostaną poinformowani telefonicznie przez wychowawców grup na przełomie maja i czerwca, do której grupy dziecko jest przyjęte.

Każdy z Rodziców otrzyma telefon, prosimy o cierpliwość 🙂

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP – ZAKOŃCZONY

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 26.02.2021 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w powyższym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP – zakończony

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

 

Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpi

8 marca 2021 r. o godz. 9:00,

co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi

19 marca 2021 r. o godz. 15.00.

Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Wniosek wypełniony na stronie rekrutacyjnej należy wydrukować, podpisać oraz złożyć w placówce pierwszego wyboru również w terminie do 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 8 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.

Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

 

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

 

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona z wyłączeniem systemu elektronicznego  tj. w celu pobrania wniosku rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 7 – 11 czerwca 2021 r.

W elektronicznej rekrutacji weźmie udział 37 przedszkoli miejskich, 6 zespołów szkolno-przedszkolnych, 9 szkół podstawowych, w których mogą funkcjonować oddziały przedszkolne oraz 5 przedszkoli niepublicznych realizujących wychowanie przedszkolne na takich samych zasadach, jak przedszkola miejskie (są nieodpłatne dla mieszkańców Częstochowy).

Poniżej znajdują się załączniki

1. Zasady ogólne rekrutacji

2. Kryteria naboru do przedszkoli na terenie Miasta Częstochowa.

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022

4. Wykaz placówek biorących udział w rekrutacji

Załączniki